Informatie

Privacy policy

 

Deze Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie is vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie op 17 mei 2018.

 

Introductie

In deze Privacyverklaring is beschreven hoe de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) de persoonsgegevens van haar leden verwerkt en beschermt. Wijzigingen in deze Privacyverklaring worden via de digitale nieuwsbrief van de NVN en via de website van de NVN bekendgemaakt.

De NVN verwerkt de persoonsgegevens van haar leden met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De contactgegevens van de NVN en verdere informatie over de NVN zijn te vinden op de website https://nvneuropsy.nl.

 

Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt?

De NVN gebruikt de persoonsgegevens van haar leden om de diensten van de vereniging aan haar leden te kunnen aanbieden en haar haar verplichtingen ten opzichte van haar leden na te kunnen komen. De NVN ontvangt de persoonsgegevens van haar leden bij aanmelding voor het lidmaatschap. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 

Ledenstatus

 • Geregistreerd sinds

 

Inloggegevens

 • E-mailadres
 • Wachtwoord

 

Persoonsgegevens

 • Titel     
 • Initialen
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht  
 • Privéadres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • IBAN rekeningnummer
 • Naam instelling/organisatie
 • Adres instelling/organisatie
 • Postcode instelling/organisatie
 • Plaats instelling/organisatie
 • Land instelling/organisatie

 

Lidmaatschap/Registraties

 • Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen ja/nee
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Neuropsychologen ja/nee
 • Student ja/nee
 • BIG registratie als GZ-psycholoog ja/nee
 • BIG registratie als klinisch psycholoog ja/nee
 • BIG registratie als klinisch neuropsycholoog ja/nee
 • BIG registratie anders ja/nee
 • BIG nummer

 

De NVN vraagt en registreert of privégegevens in de ledenlijst zichtbaar mogen zijn.

Voorts kan de NVN aanvullende persoonsgegevens van haar leden verkrijgen doordat leden gebruik maken van de dienstverlening van de NVN. Dit betreft gegevens die de leden zelf, uit eigen beweging aan de NVN verstrekken, zoals (declaratie)formulieren, presentielijsten, overeenkomsten en correspondentie, en gegevens waarover de NVN de beschikking krijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVN, zoals het IP-adres en informatie uit cookies.

 

De NVN gebruikt de gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:

 • dienstverlening aan haar leden
 • het informeren van haar leden over de diensten en nieuws van de NVN via digitale nieuwsbrieven
 • het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden
 • het innen van de contributie en gelden voor deelname aan conferenties
 • het faciliteren van de toegang voor de leden tot de online omgeving van de NVN via inlognaam en wachtwoord;
 • het verzamelen van statistische gegevens en het verbeteren en beveiligen van de website.

De NVN bewaart de gegevens van haar leden niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van de NVN of zolang als bij wet verplicht is. De NVN kan de gegevens langer gebruiken dan twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden (onderzoek naar de reden van opzegging, etc.) of voor het organiseren van activiteiten waarbij oud-leden worden betrokken (jubilea en dergelijke). De persoonsgegevens worden nadien verwijderd of geanonimiseerd.

 

Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?

De NVN gaat discreet om met de persoonsgegevens van haar leden en zal deze nooit zonder expliciete toestemming van haar leden verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). De NVN verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover haar leden te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens de leden van de NVN kunnen voldoen:

• De leden van de NVN zijn via hun lidmaatschap van de NVN automatisch geabonneerd op het Tijdschrift voor Neuropsychologie. De NVN verstrekt de voor verzending hiervan benodigde persoonsgegevens van haar leden daarom aan de uitgever van bedoelde tijdschrift.

Automatisch gegenereerde informatie die de NVN verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn. De NVN kan de persoonsgegevens van haar leden ook aan derden verstrekken indien de NVN derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien de NVN daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval de NVN dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Wat zijn de rechten van de NVN-leden?

Leden hebben het recht om informatie op te vragen over hun persoonsgegevens die de NVN bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, dan kunnen de leden de desbetreffende wijzigingen doorgeven via een e-mail aan [email protected].

 

Hoe worden de persoonsgegevens van de NVN-leden beschermd?

De NVN heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

 

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVN geen toezicht op houdt. De NVN is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens via de hier bedoelde websites. Vragen? Vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen per e-mail worden gericht aan: [email protected].